we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
automotive news
 
νέα για τεχνολογία αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, motorsports, Formula 1, GT κ.α.

by IKE 29-Feb-2012 15:43


ÁáôÞ Γ₯ßíÑé Γ§ íÝÑ Ferrari F12, ôï ðéï ÀáíÑôü ΓͺÑé ðéï ãñÞãïñï ìïíôÝëï Àñüìïá óôçí éóôïñßÑ ôçò Γ₯ôÑéñßÑò. Γ…ΓŸΓ­Γ‘Γ© Γ― ÑðΓ₯áèΓ₯ᥕ ÑíôéΓͺÑôÑóôÜôçò ôçò 599 ΓͺÑé Γ‘ΓͺïëïáèΓ₯ß ôçí Γ³Γ·Γ₯ÀéÑóôéΓͺÞ ãñÑììÞ ôùí ðéï ðñüóâÑôùí ìïíôÝëùí ôçò Ferrari, ôçò 458 ΓͺÑé -Γͺáñßùò- ôçò FF.

Read more ..
by IKE 11-Nov-2011 11:40
by IKE 19-Aug-2011 00:35
by IKE 31-Mar-2011 22:49
by IKE 28-Jan-2011 17:51
by IKE 13-Dec-2010 00:38
by IKE 05-Dec-2010 02:18
by IKE 22-Oct-2010 01:24
by IKE 18-Jul-2010 17:13


Ááôü ôï ÓÑÒÒÑôïΓͺýñéÑΓͺΓ― óôïí ÑãþíÑ MotoGP óôï Sachsenring óôç ΓƒΓ₯ñìÑíßÑ Γ§ ðÜíôÑ ΓͺÑéíïôüìïò ÑãùíéóôéΓͺÞ ïìÜÀÑ ôçò Ducati óáììΓ₯ôÝ÷Γ₯Γ© Γ¬Γ₯ ôçí Ducati GP10 ðïá ãéÑ ðñþôç âïñÜ èÑ Ý÷Γ₯Γ© ÝíÑ íÝï âÑßñéíãΓͺ Γ¬Γ₯ Àýï ìéΓͺñÜ ðôΓ₯ñýãéÑ ðßóù Γ‘ΓͺñéÒþò Ñðü ôïí Γ₯ìðñüò ôñï÷ü. ÓýìâùíÑ Γ¬Γ₯ ôçí Ducati Corse ôï íÝï âÑßñéíãΓͺ Γ¬Γ₯éþíΓ₯Γ© ôéò Γ³Γ―Γ½Γ¦Γ₯Γ² ëüãù ôùí Ýíôïíùí ÑíùìÑëéþí óôï ïÀüóôñùìÑ ôçò ðßóôÑò. ÃéÑ ôï ðþò Γ‘ΓͺñéÒþò ôÑ ðôΓ₯ñýãéÑ ÑáôÜ Γ₯÷ïáí ôç óáãΓͺΓ₯ΓͺñéìÝíç Γ₯ðßÀñÑóç ÀéÑÒÜóôΓ₯ ôçí ìéΓͺñÞ ÑíÜëáóç ðÑñÑΓͺÜôù.

Read more ..
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net