we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
UAVs blog
 
blog για αυτοσχέδια (DIY) ρομποτικά αεροσκάφη (UAVs)

by IKE 23-Apr-2010 14:48
by IKE 02-Apr-2010 00:15
by IKE 13-Mar-2010 22:24
by IKE 13-Mar-2010 02:44
by IKE 07-Mar-2010 15:04


Ááôü ðïá âÑßíΓ₯ôÑé Γ₯ðÜíù Γ₯ßíÑé ÝíÑ ãñÜâçìÑ ðïá ÑðΓ₯Γ©ΓͺïíßæΓ₯Γ© ÀéÑΓͺáìÜíóΓ₯éò óôçí ΓΆΓΉΓ΄Γ₯éíüôçôÑ ôçò ïèüíçò Γ₯Γ­ΓΌΓ² Γͺéíçôïý ôçëΓ₯ΓΆΓΎΓ­Γ―Γ΅ ôçí ΓΎΓ±Γ‘ ðïá ðÑßæΓ₯Γ© ÝíÑ ÒßíôΓ₯Γ― Γͺëéð. Γ…ΓŸΓ­Γ‘Γ© Γ₯ðßóçò Γ§ ðñþôç ìïá Γ₯ðéôá÷çìÝíç ÑðüðΓ₯éñÑ ÑðΓ₯Γ©Γͺüíéóçò Γ€Γ₯ÀïìÝíùí ðïá Γ¬Γ₯ôÑÀßÀïíôÑé Ñðü ôçí ðëÑΓͺÝôÑ ôïá Arduino Γ³Γ₯ ðñÑãìÑôéΓͺΓΌ Γ·Γ±ΓΌΓ­Γ―. Ôï ãñÜâçìÑ Ý÷Γ₯Γ© ãßíΓ₯Γ© Γ¬Γ₯ Processing, ÝíÑ ðïëý éó÷áñü ΓͺÑé Γ₯ý÷ñçóôï ðñïãñÑììÑôéóôéΓͺΓΌ Γ°Γ₯ñéÒÜëëïí. Γ„Γ©Γ‘Γ’ΓœΓ³Γ΄Γ₯ ðéï ΓͺÜôù ãéÑ Γ°Γ₯ñéóóüôΓ₯Γ±Γ₯Γ² Γ«Γ₯ðôïìÝñΓ₯Γ©Γ₯Γ² ΓͺÑé ãéÑ ôïí ΓͺþÀéΓͺΓ‘ ôçò ÑðëÞò ÑáôÞò Γ₯âÑñìïãÞò.

Read more ..
by IKE 13-Jan-2010 16:57
by IKE 31-Dec-2009 16:20
by IKE 28-Dec-2009 23:08
by IKE 28-Dec-2009 00:24
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Visit DIY Drones

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net