we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
robotics news
 
νέα για ρομπότ, θέματα ρομποτικής και UAV

by IKE 20-Nov-2011 05:46
by IKE 20-Aug-2011 19:48


Γ‡ Γ΄Γ₯Γ«Γ₯áôÑßÑ ðñïóèÞΓͺΓ§ óôç Γ¬Γ₯ãÜëç Γ³Γ₯éñÜ ôùí ÀéÜóçìùí ÒéïìéìçôéΓͺΓΎΓ­ ñïìðüô ôçò Festo Γ₯ßíÑé ôï SmartBird, ÝíÑ éðôÜìΓ₯Γ­Γ― ìïíôÝëï ðïá ìïéñÜæΓ₯ôÑé ôéò ßÀéΓ₯Γ² Ññ÷Ýò Γ«Γ₯éôïáñãßÑò Γ¬Γ₯ ôÑ ðôçíÜ ΓͺÑé ðéï óáãΓͺΓ₯ΓͺñéìÝíÑ Γ¬Γ₯ ÝíÑ Γ₯ßÀïò ãëÜñïá (herring gull). Γ„Γ©Γ‘Γ’ΓœΓ³Γ΄Γ₯ ðÑñÑΓͺÜôù ãéÑ Γ°Γ₯ñéóóüôΓ₯Γ±Γ₯Γ² Γ«Γ₯ðôïìÝñΓ₯Γ©Γ₯Γ² ΓͺÑé ÒßíôΓ₯Γ―.

Read more ..
by IKE 07-May-2011 16:16
by IKE 09-Mar-2011 21:40
by IKE 08-Mar-2011 23:13
by IKE 10-Feb-2011 03:45
by IKE 01-Feb-2011 11:38
by IKE 01-Nov-2010 12:09
by IKE 09-Oct-2010 16:27


Ï Γ„ΓžΓ¬Γ―Γ² ÁèçíÑßùí ïñãÑíþíΓ₯Γ© ΓͺÑé âÝôïò ôçí ÝΓͺΓ¨Γ₯Γ³Γ§ Athens Digital Week. ÁáôÞ Γ§ ÀçìïóßΓ₯áóç ÑíÑâÝñΓ₯ôÑé óôï ôìÞìÑ ñïìðïôéΓͺÞò ðïá ÞôÑí ìÑΓͺñÜí ôï ðéï ÀçìïâéëÝò üëçò ôçò ÝΓͺΓ¨Γ₯óçò (ôïáëÜ÷éóôïí ôéò ΓΎΓ±Γ₯Γ² ðïá ÞìÑóôÑí Γ₯ΓͺΓ₯ß. ÐÑñÑΓͺÜôù ìðïñΓ₯ßôΓ₯ Γ­Γ‘ ÀéÑÒÜóΓ₯Γ΄Γ₯ Γ₯íôáðþóΓ₯éò Ñðü ôçí ÝΓͺΓ¨Γ₯Γ³Γ§.

Read more ..
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net