we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
aerospace news
 
νέα για αεροπλάνα, ελικόπτερα θέματα αεροναυτικής και αεροδιαστημικής

by IKE 29-Jan-2012 01:03
by IKE 26-Nov-2011 17:44
by IKE 27-Sep-2011 22:43
by IKE 10-Aug-2011 14:17
by IKE 22-Jun-2011 12:52
by IKE 16-May-2011 03:03
by IKE 25-Feb-2011 06:21
by IKE 10-Feb-2011 07:54
by IKE 14-Oct-2010 01:10


Ôï ðñþôï Γ‘Γ₯Γ±Γ―Γ³ΓͺÜâïò SpaceShipTwo ÝΓͺÑíΓ₯ ôçí ðñþôç ôïá Γ₯Γ«Γ₯Γ½Γ¨Γ₯Γ±Γ§ ðôÞóç Γ¬Γ₯ ΓͺáÒΓ₯ñíÞôç ôïí ÀïΓͺéìÑóôÞ ðéëüôï ôçò Scaled Pete Siebold ΓͺÑé óáãΓͺáÒΓ₯ñíÞôç ôïí Mike Alsbury. Γ…ΓŸΓ­Γ‘Γ© ÝíÑò ðïëý óçìÑíôéΓͺΓΌΓ² óôÑèìüò ãéÑ ôçí Virgin Galactic ΓͺÑé ôï éÀéùôéΓͺÜ ÷ñçìÑôïÀïôïýìΓ₯Γ­Γ― ÀéÑóôçìéΓͺΓΌ ðñüãñÑììÑ. Ôï SS2 Γ¬Γ₯ üíïìÑ VSS Enterprise (ΓΌΓ·Γ© ΓͺÑé üôé ðéï Γ₯ìðíΓ₯áóìÝíï ãéÑ ÀéÑóôçìéΓͺΓΌ Γ³ΓͺÜâïò) ÑðΓ₯Γ«Γ₯áèΓ₯ñþèçΓͺΓ₯ Ñðü ôï ìçôñéΓͺΓΌ Γ³ΓͺÜâïò WhiteKnightTwo (Eve) Γ³Γ₯ Γ½ΓΈΓ―Γ² 45.000 ðïÀéþí (+50% Ñðü ôï ìÝãéóôï Γ½ΓΈΓ―Γ² ðôÞóçò ôùí Γ°Γ₯ñéóóïôÝñùí Γ₯ðéÒÑôéΓͺΓΎΓ­ Γ‘Γ₯Γ±Γ―Γ³ΓͺÑâþí). Óôçí ðñþôç ôïá ðôÞóç Γ€Γ₯Γ­ ÞôÑí Γ₯âïÀéÑóìÝíï Γ¬Γ₯ ðáñÑáëïΓͺéíçôÞñÑ ÑëëÜ ïýôùò Þ Üëëùò ÞôÑí ÝíÑ éÀéÑßôΓ₯Γ±Γ‘ óçìÑíôéΓͺΓΌ Γ£Γ₯ãïíüò.

Read more ..
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net