we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
backstage blog
 
blog για το robotpig.net

by IKE 05-Oct-2012 17:53
by IKE 07-Feb-2011 22:49


ÁáôÞ Γ§ ÀçìïóßΓ₯áóç Γ₯ßíÑé ìßÑ Γ₯Γͺ ôùí Ýóù ìÑôéÜ Γ³Γ·Γ₯ôéΓͺÜ Γ¬Γ₯ ôï Üñèñï ãéÑ ôçí íÝÑ Ferrari FF. Ôï Üñèñï Ñáôü ãñÜâôçΓͺΓ₯ ëßãΓ₯Γ² ìüíï ìÝñΓ₯Γ² Γ¬Γ₯ôÜ ôçí ðÑñïáóßÑóç ôùí ðñþôùí Γ₯ðßóçìùí ðëçñïâïñéþí ΓͺÑé âùôïãñÑâéþí. ΒΈΓΉΓ² ΓͺÑé óÞìΓ₯Γ±Γ‘ ìüíï ëßãΓ₯Γ² Γ‘ΓͺüìÑ âùôïãñÑâßΓ₯Γ² Ý÷ïáí ÀïèΓ₯ß óôçí ÀçìïóéüôçôÑ ΓͺÑé ôßðïôÑ Γ°Γ₯ñéóóüôΓ₯Γ±Γ―. Ôï Üñèñï ðÑñïáóéÜæΓ₯Γ© ôçí éóôïñßÑ, ôïí Γ³Γ·Γ₯ÀéÑóìü ÑëëÜ ΓͺÑé ôï óçìÑíôéΓͺΓΌΓ΄Γ₯Γ±Γ― ôéò ΓͺÑôÜ ðÜóÑ ðéèÑíüôçôÑ Γ΄Γ₯Γ·Γ­Γ©ΓͺÝò Γ«Γ₯ðôïìÝñΓ₯Γ©Γ₯Γ² ôïá óáóôÞìÑôïò Γ΄Γ₯ôñÑΓͺßíçóçò ôçò FF.

Read more ..
by IKE 02-Feb-2011 01:16
by IKE 22-Dec-2010 20:41
by IKE 14-Dec-2010 01:12


Ááôü Γ₯ßíÑé ôï Γ€Γ₯Γ½Γ΄Γ₯Γ±Γ― ìÝñïò ôçò ìéΓͺñÞò ÑíÑóΓͺüðçóçò óôç ÷ñïíéÜ ðïá ðÝñÑóΓ₯, ìðïñΓ₯ßôΓ₯ Γ­Γ‘ ÀéÑÒÜóΓ₯Γ΄Γ₯ ôï ðñþôï ìÝñïò Γ³Γ·Γ₯ôéΓͺÜ Γ¬Γ₯ ôï Γ°Γ₯Γ±Γ©Γ₯Γ·ΓΌΓ¬Γ₯Γ­Γ― ôçò éóôïóΓ₯ëßÀÑò Γ₯Àþ .

Read more ..
by IKE 02-Dec-2010 23:25
by IKE 08-Sep-2010 23:35
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net