we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
engineering news
 
νέα για θέματα μηχανολογίας και επιστήμης

by IKE 27-Feb-2012 22:46


Γ…Γ±Γ₯áíçôÝò Ñðü ôï ôìÞìÑ ÀáíÑìéΓͺÞò ÑíÑíΓ₯þóéìùí ðçãþí Γ₯íÝñãΓ₯éÑò ôïá ðÑíΓ₯ðéóôÞìéïá ôïá Kyushu ÑíÑðôýóóïáí ÝíÑ íÝï Γ₯ßÀïò ÑíΓ₯ìïãΓ₯ííÞôñéÑò Γ¬Γ₯ óçìÑíôéΓͺÜ Γ’Γ₯ëôéùìÝíç ÑðüÀïóç. Γ‡ Γ₯ΓΆΓ₯Γ½Γ±Γ₯Γ³Γ§ ôïáò ïíïìÜæΓ₯ôÑé Windlens («âÑΓͺΓΌΓ² ÑíÝìïá») ΓͺÑé Γ₯ìðΓ₯Γ±Γ©ΓͺΓ«Γ₯ßΓ₯Γ© ôïí ÑíΓ₯ìéóôÞñÑ ôçò ÑíΓ₯ìïãΓ₯ííÞôñéÑò ìÝóÑ Γ³Γ₯ ÝíÑ ÀÑ÷ôáëßÀé ðÑñüìïéï Γ³Γ₯ Γ₯ìâÜíéóç Γ¬Γ₯ Ñáôü Γ₯Γ­ΓΌΓ² ducted fan.

Read more ..
by IKE 09-Sep-2011 22:45
by IKE 05-Aug-2011 00:46
by IKE 19-May-2011 22:30
by IKE 03-Dec-2010 19:02
by IKE 04-Sep-2010 17:24
by IKE 30-Jun-2010 00:14
by IKE 09-Jun-2010 15:27
by IKE 24-Mar-2010 13:54
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net