we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
news index
 
νέα για αεροδιαστημική, τεχνολογία αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, ρομποτικής, σχεδιασμού και μηχανολογίας

 
Παρακάτω είναι τα νέα όλων των κατηγοριών. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη κατηγορία από τα links δίπλα.
by IKE 29-Feb-2012 15:43


ÁáôÞ Γ₯ßíÑé Γ§ íÝÑ Ferrari F12, ôï ðéï ÀáíÑôü ΓͺÑé ðéï ãñÞãïñï ìïíôÝëï Àñüìïá óôçí éóôïñßÑ ôçò Γ₯ôÑéñßÑò. Γ…ΓŸΓ­Γ‘Γ© Γ― ÑðΓ₯áèΓ₯ᥕ ÑíôéΓͺÑôÑóôÜôçò ôçò 599 ΓͺÑé Γ‘ΓͺïëïáèΓ₯ß ôçí Γ³Γ·Γ₯ÀéÑóôéΓͺÞ ãñÑììÞ ôùí ðéï ðñüóâÑôùí ìïíôÝëùí ôçò Ferrari, ôçò 458 ΓͺÑé -Γͺáñßùò- ôçò FF.

Read more ..
by IKE 27-Feb-2012 22:46


Γ…Γ±Γ₯áíçôÝò Ñðü ôï ôìÞìÑ ÀáíÑìéΓͺÞò ÑíÑíΓ₯þóéìùí ðçãþí Γ₯íÝñãΓ₯éÑò ôïá ðÑíΓ₯ðéóôÞìéïá ôïá Kyushu ÑíÑðôýóóïáí ÝíÑ íÝï Γ₯ßÀïò ÑíΓ₯ìïãΓ₯ííÞôñéÑò Γ¬Γ₯ óçìÑíôéΓͺÜ Γ’Γ₯ëôéùìÝíç ÑðüÀïóç. Γ‡ Γ₯ΓΆΓ₯Γ½Γ±Γ₯Γ³Γ§ ôïáò ïíïìÜæΓ₯ôÑé Windlens («âÑΓͺΓΌΓ² ÑíÝìïá») ΓͺÑé Γ₯ìðΓ₯Γ±Γ©ΓͺΓ«Γ₯ßΓ₯Γ© ôïí ÑíΓ₯ìéóôÞñÑ ôçò ÑíΓ₯ìïãΓ₯ííÞôñéÑò ìÝóÑ Γ³Γ₯ ÝíÑ ÀÑ÷ôáëßÀé ðÑñüìïéï Γ³Γ₯ Γ₯ìâÜíéóç Γ¬Γ₯ Ñáôü Γ₯Γ­ΓΌΓ² ducted fan.

Read more ..
by IKE 27-Feb-2012 22:44
by IKE 29-Jan-2012 01:03
by IKE 26-Nov-2011 17:44
by IKE 20-Nov-2011 05:46
by IKE 11-Nov-2011 11:40
by IKE 28-Sep-2011 14:50
by IKE 27-Sep-2011 22:43
Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net