we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
robotics news
 
νέα για ρομπότ, θέματα ρομποτικής και UAV

by IKE 23-Sep-2010 18:22
by IKE 31-Aug-2010 17:45
by IKE 19-Jul-2010 07:41


Ôï éíóôéôïýôï Γ‘Γ₯ñïðïñéΓͺΓΎΓ­ Γ¬Γ₯Γ«Γ₯ôþí Mitchell ÀçìïóßΓ₯áóΓ₯ ìßÑ Γ₯ΓͺΓ΄Γ₯íÞ ÑíÜëáóç Γ¬Γ₯ èÝìÑ ôçí éóôïñßÑ ôùí ìç Γ₯ðÑíÀñùìÝíùí Γ‘Γ₯Γ±Γ―Γ³ΓͺÑâþí (UAV) óôéò ÝíïðëΓ₯Γ² ÀáíÜìΓ₯éò ôùí ÇÐÁ. Ï óáããñÑâÝÑò Γ₯ßíÑé Γ― Dr. Thomas P. Ehrhard ΓͺÑé Γ§ ÑíÑâïñÜ óôéò 88 Γ³Γ₯ëßÀΓ₯Γ² ôçò ΓͺÑëýðôΓ₯Γ© ÝíÑ ðïëý Γ₯áñý âÜóìÑ, Ñðü ôéò ðñþôΓ₯Γ² ðñïóðÜèΓ₯Γ©Γ₯Γ² óôÑ ìÝóÑ ôçò Γ€Γ₯ΓͺΓ‘Γ₯ôßÑò ôïá Β’50 ìÝ÷ñé ôÑ ðñüóâÑôÑ concept ãéÑ stealth UCAV.

Read more ..
by IKE 04-Jul-2010 14:08
by IKE 10-May-2010 23:26
by IKE 19-Apr-2010 23:05
by IKE 10-Mar-2010 21:20


Γ‡ Tadano Γ₯ßíÑé ìßÑ ÉÑðùíéΓͺÞ Γ₯ôÑéñßÑ ðïá ΓͺÑôÑóΓͺΓ₯áÜæΓ₯Γ© Γ£Γ₯ñÑíïýò ΓͺÑé ìç÷ÑíÞìÑôÑ Ýñãùí. Ðñéí ÝíÑ Γ·Γ±ΓΌΓ­Γ― ãéüñôÑóΓ₯ ôÑ 60Ü ôçò Γ£Γ₯íÝèëéÑ ðÑñïáóéÜæïíôÑò ÝíÑ Γ΄Γ₯ôñÜðïÀï ñïìðüô Γ£Γ₯ñÑíü Γ¬Γ₯ Àýï ÒñÑ÷ßïíΓ₯Γ². Ôï ñïìðüô ïíïìÜæΓ₯ôÑé Robotops.

Read more ..
by IKE 24-Feb-2010 17:52
by IKE 22-Feb-2010 16:35


Ôï ìéΓͺΓ±ΓΌ UAV óôç âùôïãñÑâßÑ ðïá ìïéÜæΓ₯Γ© Γ¬Γ₯ éðôÜìΓ₯Γ­Γ― ÀßóΓͺΓ― Γ₯ßíÑé ôï ðñùôüôáðï Embler Ñðü ôçí AESIR UAS. Γ‡ Γ₯ôÑéñßÑ Γ¬Γ₯ ÝÀñÑ ôçí ÁããëßÑ ðñïÝñ÷Γ₯ôÑé Ñðü ôçí GFS Projects ôïá Geoff Hatton (ôï GFS ðñïÝñ÷Γ₯ôÑé Ñðü ôï Geoff's Flying Saucers). Ôï ÒÑóéΓͺΓΌ ôçò ðñïúüí Γ₯ßíÑé Γ‘Γ₯Γ±Γ―Γ³ΓͺÜâç ðïá Γ₯ΓͺΓ¬Γ₯ôÑëëΓ₯ýïíôÑé ôï âÑéíüìΓ₯Γ­Γ― ÊïÜíôÑ ΓΎΓ³Γ΄Γ₯ Γ­Γ‘ Γ₯ßíÑé óôÑèΓ₯ñÜ ΓͺÑé ðñÑΓͺôéΓͺÜ UAV ðïá èÑ ìðïñïýí Γ­Γ‘ Ñðü-ðñïóãΓ₯éþíïíôÑé ΓͺÜèΓ₯ôÑ ΓͺÑé Γ­Γ‘ ΓͺéíïýíôÑé Γ‘ΓͺüìÑ ΓͺÑé ìÝóÑ Γ³Γ₯ ΓͺôÞñéÑ.

Read more ..
Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net