we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
engineering news
 
νέα για θέματα μηχανολογίας και επιστήμης

by IKE 02-Mar-2010 19:49
by IKE 13-Feb-2010 21:35
by IKE 25-Jan-2010 14:30
by IKE 29-Dec-2009 16:46
by IKE 13-Dec-2009 21:46


Ïé Γ£Γ₯Γ­Γ₯ôéΓͺïß Ñëãüñéèìïé Γ₯ßíÑé ðïëý ÷ñÞóéìïé óôçí Γ₯ðßëáóç ðñïÒëçìÜôùí üðïá ìßÑ ÑíÑëáôéΓͺÞ ÀéÑÀéΓͺÑóßÑ Γ₯ßíÑé ÀýóΓͺïëç Þ ΓͺÑé ÑÀýíÑôç. Ááôü ôï ÑíôßãñÑâï ôçò ÌüíÑ Γ‹ΓŸΓ¦Γ‘ ôïá Γ‹Γ₯ïíÜñíôï ÍôÑ Γ‚ΓŸΓ­Γ΄Γ³Γ© âôéÜ÷ôçΓͺΓ₯ Γ¬Γ₯ ÝíÑí Γ³Γ·Γ₯ôéΓͺÜ Ñðëü Ñëãüñéèìï ôïá Roger Alsing Γ― ïðïßïò (Ñëãüñéèìïò) Γ¬Γ₯ ÝíÑ ðëçèáóìü 2 ðÑñÑãüíôùí ìðïñΓ₯ß Γ­Γ‘ ÑíÑðÑñÜãΓ₯Γ© ìßÑ Γ₯Γ©ΓͺΓΌΓ­Γ‘ ÷ñçóéìïðïéþíôÑò 50 çìéÀéÑâÑíÞ ðïëýãùíÑ.

Read more ..
Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα


F1grip
 
vfhost

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net